Deratizácia

je systém regulácie škodlivých hlodavcov. Deratizáciou rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.

Deratizáciu rozdeľujeme:

 

Ochranná Deratizácia: slúži na zabránenie šírenia infekčných chorôb a zabráneniu hospodárskych škôd.
 

Ohnisková Deratizácia: sa vykonáva v ohnisku výskytu infekčných chorôb ľudí a zvierat
 

Bariérová Deratizácia: sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje preniknutiu hlodavcov do vnútra budov.

Priebežná Deratizácia: sa vykonáva dlhodobo vo vybraných objektov

Deratizácia sa vykonáva metódami:

  • mechanickými – pasce,
  • fyzikálnymi – zaplavovanie vodou, horúca para, ultrazvuk,
  • biologickými – využívanie prirodzených nepriateľov – psov, mačiek, fretiek,
  • chemickými – rodenticídy,

Orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť povinné hubenie škodlivých živočíchov ak nepriaznivo ovplyvňujú epidemiologickú situáciu alebo hrozí ich premnoženie. Deratizačné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu a na prostredie, v ktorom sa použijú. Pri vykonávaní deratizácie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu zdravia. Biologické metódy deratizácie sa v zariadeniach nepoužívajú.

Je dôležité aby sa deratizácia vykonávala pravidelne a systematicky čím sa predíde samotnému rozmnoženiu hlodavcov ale aj druhotným následkom ich rozmnoženia. Týmito druhotnými problémami rozumieme hospodárske škody priame i nepriame ale hlavne zdravotné- hygienické škody(prenos infekcií a chorôb ako napr.: mor, besnota, salmonela, zápal mozgových blán...)

Dôležitým predpokladom efektívneho ničenia škodlivých hlodavcov sú vedomosti z biológie a spôsobe života, v ktorom sa nachádzajú. Na základe daných skutočností určujeme spôsob ničenia, ale súčasne preventívne opatrenia zamerané proti ich šíreniu. Hlodavce tvoria najpočetnejšiu skupinu cicavcov. Primát držia v početnosti druhov(až 1800 druhov) a vysokej reprodukčnej schopnosti(v ideálnych podmienkach 1 pár potkanov za rok 800 až 1200 kusov.)